سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمان ی
ابوالقاسم نوری – استاددانشگاه اصفهان
حسین مولوی – استاددانشگاه اصفهان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نیت رفتاری مشتریان صنعت بانکداری شهرستان میبد انجام گرفت ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های نیترفتاری زیسامل بری و پاراسورامان ۱۹۹۶ و پرسشنامه کیفیت خدماتسرکوآول پاراسورمون زیسامل و بری ۱۹۸۸ بودند شرکت کنندگان دراین پژوهش ۱۸۰ نفر ازمشتریان بانک دربهمن ماه سال ۱۳۹۰ بودند که ازبانکهای شهرستان میبد به روش نمونه گیری زمانی تصادفی انتخاب شدند نتایج همبستگی ها با تایید فرضیه های پژوهش نشان دادند ابعادد کیفیت خدمات ملموسات قابلیت اعتماد پاسخگویی قابلیت اطمینان و همدلی با نیت رفتاری مشتریان رابطه مثبت دارند (P<./01