مقاله رابطه ابعاد عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی و ابهام، تعارض نقش درکارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی و ابهام، تعارض نقش درکارکنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله ابهام تعارض نقش
مقاله فرسودگی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندکازلکی مهری
جناب آقای / سرکار خانم: سروقد سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی با ابهام و تعارض نقش و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان های اهواز می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان بیمارستان ها است که مشتمل بر ۴۲۰ نفرمی باشد. تعداد نمونه ۲۰۰ نفر شامل ۵۶ مرد و ۱۴۴ زن می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده و از میان کارکنان بخش های مختلف بیمارستان ها انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، پرسشنامه ابهام، تعارض نقش ریزو و همکاران، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون می باشد. در این پژوهش ۵ فرضیه ذکرشده است که همگی تایید شدند. براساس نتایج بدست آمده، عدالت سازمانی رابطه معکوس و معنی داری با ابهام و تعارض نقش و همچنین فرسودگی شغلی دارد. علاوه بر آن، نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که عدالت توزیعی قوی ترین پیش بین و عدالت تعاملی ضعیف ترین پیش بین برای ابهام، تعارض نقش می باشد. همچنین عدالت توزیعی و عدالت تعاملی قوی ترین پیش بین و عدالت رویه ای ضعیف ترین پیش بین برای فرسودگی شغلی می باشد.