سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خدامراد مومنی –
هاجر حسینی –
افسانه شهبازی راد –

چکیده:

شخصیت عامل مهمی است که به واکنشهای متفاوتی در افراد منجر میشود و در جنبههای سلامت جسم و روان نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه ابعاد شخصیت با سلامت روان و میزان پیشبینی سلامت روان توسط ابعاد شخصیت میباشد. جامعهی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد ۱۶۵ نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه ۹۰ – SCL و پرسشنامه شخصیتی نئو ۲۴۰ – NEO پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ابعاد شخصیت ۴۴ % از واریانس سلامت روان را پیشبینی میکرد. روانرنجورخویی با سلامتروان همبستگی منفی معناداری داشت (فرمول در متن اصلی مقاله) بین گشودگی و وظیفهشناسی با سلامتروان همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد ۰/۰۵ P و بین برونگرایی و موافق بودن با سلامتروان رابطه معناداری مشاهده نشد. از آنجایی که شخصیت به عنوان یکی از پیشبینی کنندههای سلامت روانی مطرح است، بنابراین مداخلات در جهت ارائه خدمات روانشناختی مرتبط با شخصیت و درمان ویژگیهای روانرنجوری در دانشجویان، سلامت روان آنها را افزایش میدهد