مقاله رابطه ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی C در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی C در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ شخصیتی C
مقاله پرسشنامه شخصیت هگزاکو
مقاله ابعاد شخصیت
مقاله بیماری های روان تنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سرین دیزج زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی C صورت گرفته است. جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز را شامل می شود که تعداد ۲۴۲ نفر دانشجوی در حال تحصیل از میان آن ها با روش خوشه ای تک مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های ابعاد شخصیتی هگزاکو (اشتون و لی، ۲۰۰۱) و مقیاس تیپ C (راهه و سولومون، ۱۹۹۷)، توسط آزمودنی ها تکمیل شد. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS17 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تیپ شخصیتی C، با ابعاد برون گرایی و گشودگی به تجربه دارای همبستگی منفی و معنی دار (p<0.01) است. هم چنین از بین ابعاد شخصیت هگزاکو، ابعاد برون گرایی و تهییج پذیری توانستند تیپ C را پیش بینی نمایند.