مقاله رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در زنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بدن
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرخانی هابیل
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی آقایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت موضوع زیبایی و بدن به ویژه در جامعه معاصر هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن در میان زنان شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش زنان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر کرمانشاه بود. تعداد ۳۲۰ نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در زمینه سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن بود. در جهت پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه میزان کل و همچنین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی چون سرمایه فرهنگی (بعد تظاهرات رفتاری)، سرمایه فرهنگی (بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته)، سرمایه فرهنگی (بعد معلومات درونی شده)، همچنین پایگاه اقتصادی، سن و وضعیت تاهل به عنوان متغیرهای مستقل و مدیریت بدن در میان زنان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره حاکی از ان بود که به جز متغیر سن، بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود دارد.