مقاله رابطه ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: رابطه ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مال اکلوژن
مقاله زیبایی
مقاله اعتماد به نفس
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: میرصفایی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مال اکلوژن نه تنها بر عملکرد دهانی و ظاهر تاثیر می گذارد، بلکه تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی نیز دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی بر کیفیت زندگی دانشجویان بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، توسط نمونه گیری تصادفی ساده، ۸۲ دانشجو (۴۱ دختر و ۴۱ پسر) با محدوده سنی ۲۵-۱۸ سال بدون هیچ گونه سابقه درمان ارتودنسی انتخاب شدند. کلیه افراد بر اساس شاخص های زیبایی دندانی مورد معاینه قرار گرفتند و سپس ۳ پرسش نامه شامل تاثیر روان شناسی زیبایی دندانی، مقیاس رضایت بدنی و پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و اطلاعات دموگرافیک، توسط افراد نمونه تکمیل شد. داده ها توسط آزمون های آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و با نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ آنالیز شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: بین درجه مال اکلوژن دانشجویان و اعتماد به نفس دندانی آنان رابطه معنی داری وجود داشت (۰٫۰۰۲=p value)، هم چنین جوانانی که ظاهر دندانی چندان جالبی نداشتند در مورد زیبایی دندان های خود نگرانی هایی داشتند (۰٫۰۲=p value) و این مساله رابطه معنی داری با اثرات روانی ناشی از آن داشت (۰٫۰۱=p value). بین درجه مال اکلوژن با مقیاس رضایت بدنی (۰٫۱۲=p value)، با نمره کیفیت زندگی (۰٫۱۳=p value) و با تاثیرات اجتماعی زیبایی های دندانی رابطه معنی داری وجود نداشت (۰٫۲۳۴=p value). بین دو جنس تفاوت معنی داری از نظر اجزای مختلف پرسش نامه و نمره کیفیت زندگی وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، گرچه درجه مال اکلوژن بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر نداشته و اثرات اجتماعی بر آنان ندارد، اما به نظر می رسد رضایت بدنی بر کیفیت زندگی و سایر ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی آنان تاثیرگذار است. مطالعات بیش تر توصیه می گردد.