سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی دریاییان – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی پولادی – استادیار
امیر فرخ نژاد – استادیار

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه آموزش مهارتهای زندگی و بهداشت روانی دانش آموزان سال اول دبیرستان هایمنطقه استان بوشهر است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و دانشآموزان مقطع متوسطه استان بوشهر در سال ۱۳۹۳ است.برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بهداشت روانی گلدبرگ و پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای زندگی جمعآوری استفاده شد. برای بررسی فرضیات از آزمون های مقایسه میانگین با استفاده شد. برای بررسی فرضیات از آزمون هایمقایسه میانگین با استفاده شد. نتایج به دست آمده گویای بررسی رابطه آموزش مهارتهای زندگی با بهداشت روانی دانشآموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سنندج است.