مقاله رابطه آلکسی تیمیا و باورهای مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: رابطه آلکسی تیمیا و باورهای مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکسی تیمیا
مقاله باورهای مربوط به هیجان
مقاله سلامت روان
مقاله بیماران کلیوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: زکی یی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محبی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به نقش هیجان در سلامت پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آلکسی تیمیا و باورهای مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی انجام گرفت.
روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای انجام آن از بین بیماران کلیوی استان کرمانشاه تعداد ۱۱۰ نفر (شامل ۵۴ مرد و ۵۶ زن) به روش نمونه در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه باورهای مربوط به هیجان و پرسشنامه آلکسی تیمیا تورنتو استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین آلکسی تیمیا و سلامت روان رابطه منفی معناداری وجود دارداما بین باورهای مربوط به هیجان و سلامت روان بیماران کلیوی رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که آلکسی تیمیا با سلامت روان بیماران کلیوی رابطه دارد، به نظر می رسد که آلکسی تیمیا به سبب ایجاد اختلال در دستگاه عصبی خودکار و دستگاه ایمنی سبب به مخاطره افتادن سلامتی می گردد.