مقاله رابطه آلکسی تیمیا، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با نشانگان اختلال وسواسی-اجباری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۳۴ تا ۵۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه آلکسی تیمیا، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با نشانگان اختلال وسواسی-اجباری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکسی تیمیا
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفی
مقاله اختلال وسواسی
مقاله اجباری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی خدامراد
جناب آقای / سرکار خانم: زکی یی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: با توجه به الگوی ابعادی علائم وسواسی-اجباری و با تکیه بر پژوهش هایی که بر وجود علائم وسواسی-اجباری در جمعیت عمومی تاکید دارند، این پژوهش با هدف تعیین رابطه آلکسی تیمیا، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با نشانگان اختلال وسواسی-اجباری انجام گرفت.
مواد و روش کار: برای انجام پژوهش ۳۰۰ نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه رازی کرمانشاه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه نشانگان اختلال های روانی (SCL_90) خرده مقیاس وسواسی-اجباری، پرسشنامه آلکسی تیمیا FTAS-20)) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی PANAS-X)) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین عاطفه منفی، آلکسی تیمیا و خرده مقیاس های آن با نشانگان اختلال وسواسی-اجباری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین عاطفه مثبت و نشانگان اختلال وسواسی-اجباری رابطه منفی و معنی داری به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای آلکسی تیمیا، عاطفه مثبت و منفی توان پیش بینی نشانگان اختلال وسواسی-اجباری را دارند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که هیجان ها در پیش بینی بروز اختلال وسواسی-اجباری نقش مهمی دارند.