سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کمال خلیل بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران
الهه حجازی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛
رضوان حکیم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی سبکهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان منطقه ۳ تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان سال چهارم دبیرستان مدارس دولتی می باشد که از نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونه استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است، که اطلاعات از طریق پرسشنامههای هنجار شده؛ سبکهای یادگیری کلب و ویژگی شخصیتی نئو جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی؛ میانگین،انحراف استاندارد و آمار استنباطی؛ آزمون همبستگی پیرسون، با نرم افزارSpss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری همبستگی بالایی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.