سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صلاح الدین ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران
رضوان حکیم زاده – استاد گروه روشها وبرنامه های درسی، دانشگاه تهران
الهه حجازی – استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود که برای این منظور تعداد نفر( ۵۰ نفر دختر و ۵۰ نفر پسر) از دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان مهاباد با نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های ف رم کوتاه ویژگی های شخصیتی NEO که ۶۰ سوال دارد و پرسشنامه خلاقیت عابدی که دارای ۶۰ سوال است جواب دادند . برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل امتحانهای نهایی ترم قبلی دانش آموزان استفاده شد . برای تجزیه وتحلیل نتایج از ن رم افزار spss و ازشاخصهای آمار توصیفی مثل میانگین و انحراف استاندارد و از ضریب همبستگ ی پیرسون در آمار استنباطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی دارای رابطه معنادار مثبتی با ویژگی های شخصیتی برونگرایی و وظیفه شناسی و رابطه معنادار منفی با نوروزگرایی دارد. و با ویزگی های شخصیتی مقبولیت و گشودگی رابطه معناداری ندارد . نتایج پژوه ش نشان داد که بین مولفه های سیالی، بسط و انعطاف پذیری خلاقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین مولفه ی تازگی در خلاقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.