سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران امیریان –

چکیده:

چکیده مقدمه: مطالعهی حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط ساده و چندگانه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برونگرایی، روانرنجوریی و روانپریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونهی پژوهش شامل ۱۳۳ دانشآموز مقطع متوسطه شهرستان سنقر بود که به صورت تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند . برای به دست آوردن اطلاعات آزمون ماتریس های پیشروندهی ریون، نسخهی میانی(بزرگسالان) استاندارد شده به وسیلهی براهنی ( ۱۳۵۳ )، پرسشنامهی شخصیت آیزنگ ۱۹۷۵ )، آزمون بهر هیجانی بار- آن ( ۲۰۰۰ ) اجرا شد ومعدل تحصیلی سال گذشتهی شرکتکنندگان به عنوان ملاک ) پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغییری (گام به گام) تحلیل شد. یافتهها: یافتهها نشان داد که هوش سیال و برونگرایی با موفقیت تحصیلی و موفقیت تحصیلی با نمره ی کل هوش هیجانی و ابعاد هوش درونفردی و انطباقپذیری ارتباط مثبت اما روانپریشی با موفقیت تحصیلی ارتباط منفی دارد. هر سه متغییر با موفقیت تحصیلی رابطه دارند و در تعامل با هم در مجموع ۳۲ درصد از تغییرات موفقیت تحصیلی را تبیین میکنند. پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختران به طور معناداری بیشتر از دانشآموزان پسر است. نتیجهگیری: از نتایج این پژوهش در برنامهریزی برای بالا بردن کیفیت آموزش با توجه به ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی یاد گیرندگان میتوان استفاده کرد