سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسرین نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همد
محسن احمدی طهور سلطانی – مربی گروه روانشناسی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مطالعهی حاضر به منظور تعیین رابطه بین خودکارآمدی، اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف از یک طرح همبستگی توصیفی استفاده شده است. جامعهی آماری ۱۵۰ نفر از دانشآموزان دختر پایهی اول دورهی متوسطه شهر سنندج میباشد که به صورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران ( ۱۹۸۲ ) ، و مقیاس ارزیابی تعلل ورزی نسخه دانش آموزان PASS سولومون و راث بلوم ( ۱۹۸۴ ) بر روی آزمودنیها اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین خودکارآمدی و اهمالکاری در سطح معناداری ۰/۰۵ همبستگی منفی وجود دارد و بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح ۰/۰۱ همبستگی معنادار مثبت وجود دارد، همچنین بین اهمالکاری و پیشرفت تحصیلی در سطح ۰/۰۱ همبستگی معنادار در جهت منفی وجود دارد.