سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رزیتا امانی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا. همدان، دانشگاه بوعل
محمدرضا مجذوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی همسران و رضایت زناشویی آنها بود. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه ی پژوهش ، کلیه دبیران زن مدارس شهر همدان و همسرانشان بودند. نمونه ی پژوهشی در مجموع ۱۵۰ زوج بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به طور جداگانه پرسشنامه های جمعیت شناختی، تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل وابسته و مستقل، رگرسیون t اطلاعات از روش های آماری توصیفی؛ میانگین و انحراف استاندارد و استنباطی؛ آزمون چند متغیره، استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که میان تیپ های شخصیتی با میزان رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و میزان رضایت زناشویی همسران دارای تیپ مشابه بیشتر از همسران با تیپ شخصیتی نامشابه بود. یافته های رگرسیون نشان داد که بین بعد قضاوتی- ادراکی PJ) شخصیتی زوجین و رضایت زناشویی آنها رابطه وجود دارد. به عبارتی هرچه شخصیت زوجین ادراکی- قضاوتی تر باشد، رضایت زناشویی آنان افزایش می یابد. با توجه به نقش مهم عامل تشابه شخصیتی زن و شوهر در پیش بینی رضایت و ثبات زناشویی آنان، پیشنهاد می شود در مشاوره های قبل از ازدواج به این مهم بیش از پیش پرداخته شود.