سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران یزدانبخش – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
ستار کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
ماکوان بهرام زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

مقدمه: رضایت زناشویی و عوامل موثر در آن یکی از مسایل جامعه امروز ماست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اختلال شخصیت خود شیفته و وسواس فکری- عملی با رضایت زناشویی انجام گرفت . روش : پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد که برای انجام آن نمونه ای به حجم ۱۰۵ نفر از میان دبیران شهر کرمانشاه به روش خوشهای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه میلون در تعیین میزان اختلال شخصیت خود شیفته واز پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ جهت تعیین میزان رضایت زناشویی و پرسشنامه وسواس _ اجباری مادزلی برای تعیین وسواس فکری-عملی افراد استفاده شد. و درتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین شخصیت خودشیفته و رضایت زناشویی رابطهی منفی ومعناداری ۰/۳۸ – وجود دارد.همچنین بین شخصیت وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی رابطهی منفی و معناداری ۰/۲۸ – وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد که بین اختلال شخصیت خودشیفته و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین بین اختلال شخصیت وسواس فکری- عملی با رضایت زناشویی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد با توجه به نتایج به مسئولان و برنامه ریزان خانواده و مدیران بهداشت روان پیشنهاد می شود که به رضایت زناشویی و راه های ارتقای آن توجه بیشتری نمایند.