سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کارکن – گروه عمران-سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد شهابیان مقدم –

چکیده:

در این مقاله یک جزء تیری سه گرهی برای تحلیل ارتعاش آزاد تیر بر بستر کشسان پیشنهاد شده است. در هر گره این جزء، یک درجه آزادی دورانی و یک درجه آزادی انتقالی وجود دارد که در مجموع این جزء، دارای شش درجه آزادی میباشد. تابعی کارمایه درونی کل، به صورتاستفاده شده است. با به (Winkler) جمع کارمایهی درونی تیر و همچنین کارمایهی درونی پی نوشته میشود. برای مدلسازی پی، از مدل وینکلر دست آوردن تابعهای درونیاب برای این جزء تیری سه گرهی، ماتریس سختی و همچنین ماتریس جرم آن به صورت صریح محاسبه میشود. در ادامه، معادلات دینامیکی حاکم بر ارتعاش آزاد تیر به صورت ماتریسی رابطهسازی میگردد. با بهرهجویی از روابط به دست آمده، تحلیل ارتعاش آزاد تیر بر بستر کشسان انجام میشود. با مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج دیگر پژوهشگران، کارآیی و دقت بسیار بالای جزء سه گرهی پیشنهادی به اثبات میرسد.