ذکر ارجاعات مکرر صفحات یک کتاب

هنگامی که ارجاعات مکرری از یک رمان، نمایشنامه و یا شعری طولانی دارید، لازم نیست که هر بار نام نویسنده را تکرار کنید؛ یک ارجاع مشخص به صفحه، کافی است یا اگر مناسبت داشته باشد، می توانید پرده یا صفحه ی نمایش و یا بند شعر را بیاورید. به مثال زیر توجه کنید:

وقتی بنیثا- شخصیت داستان جدال در خورشید – نوشته ی هانس بری منکر وجود خدا شد، مادرش به او سیلی زد و او را مجبور کرد بعد از او تکرار کند: “در خانه ی مادرم هنوز خداوند وجود دارد” (۳۷). سپس مادر اضافه می کند: “عقایدی هست که ما در این خانه به آنها اعتقادی نداریم. لااقل تا زمانی که من در رأسی این خانواده هستم” (۳۷) بنابراین مادر اینگونه با بنیتا جدال می کند. مادر دیگر در خانواده ی جوان تر، روت است که از کوره در نمی رود اما به کمک مهربانیش بر شوهر خویش غلبه می کند (۸۰-۷۹)

توجه: اگر در مقاله ی خود نقل قول هایی را از دو یا چند رمان ذکر می کنید، هم عنوان (به صورت خلاصه شده) و هم شماره ی صفحه را بیاورید؛ مگر آنکه ارجاع شما کاملاً واضح باشد. برای مثال در رمان جان اشتاین بک، شرق بهشت و موش ها و آدم ها: (بهشت ۵۶) و (موش ها ۱۳-۱۲).

 ذکر مطالب از کتاب ها و گلچین های ادبی بزرگ

متن زیر بازنویسی بخش کوتاهی از یک کتاب است:

“اسکیت بازان”

پرستوهای سیاه، شیرجه زنان و سر خوران

در بارشی از پیج و خم های گره خورده؛

اسکیت بازان بر روی رودخانه ی یخ بسته سرمی خورند.

و صدای کوبنده ی اسکیت هایشان که بر روی سطح رودخانه سرمی خورند،

همانند تماس سریع نوک بال های ظریف نقره است.

جان گلد فلچر

برگرفته از الگوها در ادبیات. ویرایش شده. ادموند جی فارلی، کوئیدا اچ کلاپ و کارن

کانر، ویراستاران. گلنویو: اسکاتلند، ۱۹۹۱. ۸۱۴

اگر از شعر «فلچر» نقل قولی می آورید و اگر این تمام چیزی است که از این گلچین ادبی نقل می کنید، نام نویسنده و شماره ی صفحه را در متن ذکر کنید و مدخلی جامع از آن را در فهرست “آثار استنادی” خود قرار دهید:

– متن

در شعر “اسکیت بازان”، جان گلد فلچرا” صدای کوبنده” ی اسکیت ها را با “تماس سریع نوک بالی – های ظریف نقره” مقایسه می کند (۸۱۴)

– مدخل کتاب نامه

فلچر، جان گلد. “اسکیت بازان، ” الگوها در ادبیات. ویرایش شده. ادموند جی فارل، کوئیدا اچ کلاپ و کارن کانر، گلنویو: اسکاتلند، ۱۹۹۱. ۸۱۴

در نظر بگیرید می خواهید نه تنها از «فلچر»، بلکه از دیگر نویسندگان کتاب و از شعر دیگری در همان کتاب مطالبی را نقل کنید. می توانید برای نام نویسنده و شماره ی صفحه، استنادات درون متنی بیاورید اما مدخل های “آثار استنادی ” شما می توانند کوتاه شده و به صورت ارجاعات متقابل در بیایند.

-درمتن

در شعر “اسکیت بازان”، جان گلد فلچر “صدای کوبنده” ی اسکیت ها را با “تماس سریع نوک بالی – های ظریف نقره” مقایسه می کند (۸۱۴). کاربرد استعاره در نظام شعری او یک اصل مهمی است. منبعی تأکید بسیار بر کاربرد استعاره در اشعار فلچر دارد؛ مخصوصاً در مقایسه ی وی میان “نیمرخ سیاه گروهی از اسکیت بازان برازنده و دسته ای از پرستوهای سیاه رنگ” (فارل و دیگران ۸۱۴). استعاره نگرشی تازه به ما می دهد. همان طور که لیو سارت در شعر خود “فاتحه ای برای کروئوزوس جدید” برای نشان دادن بیان طعنه امیز خود درباره پادشاه ثروتمند قرن ششم، لیدیا، از سکه استفاده می کند: ماه در برابر دیدگانش سکه ای نقره ای که دست مرموزی آن را در آسمان می چرخاند خورشید، سکه ی درخشان طلایی که می توانست آنها را بر باید ستارگان تازه ضرب شده، مسکوک های لذت و شوقی که بر بساط شب افکنده شده وی در آن اتاق آرمیده بود پنی ها در مقابل چشمانشی. (۸۱۴)

توجه: به جای آنکه سطرهای شعر را با حاشیه ای به اندازه ی ۱۰ حرف فاصله بنویسید، آنها رادر وسط صفحه قرار دهید. به علاوه، تصور کنید می خواهید از همین  گلچین ادبی، قسمتی از رمان آروزهای بزرگ، اثر «دیکنز» را ذکر کنید. فهرست

استنادی شما چهار مدخل دارد که به صورت الفبایی مرتب شده اند. در مثال زیر، “دیکنز ” قبل از “فارل و دیگران” می آید؛ ولو اینکه “گلچین ادبی ” منبع اولیه باشد.

– مدخل های کتاب

دیکنز، چارلز. آرزوهای بزرگ. فارل و دیگران، ۷۸۵-۶۷۵ فارل، ادموند جی، کوئیدا اچ کلاپ و کارنر کانر، ویراستاران. الگوها در ادبیات. گلنویو: اسکاتلند، ۱۹۹۱.

فلچر، جان گلد. “اسکیت بازان، ” فارلی و دیگران، ۸۱۴

سارت، لیو. “فاتحه ای برای کروئوزوسی جدید.” فارل و دیگران، ۸۱۴

توجه: مدخل ارجاعی به فارل و دیگران، مدخل اصلی و اولیه است بقیه ی ارجاعات متقابل هستند.