سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد نیک پیام – دانشگاه تهران
جابر نیک پیام – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تجاری سازیفناوری های پیشرفته فرایندی پیچیده و متاثرازعوامل متعددزیرساختی فناوری کسب وکاراجتماعی سازمانی توانمندی های بنگاه و غیره است عواملی که هرکدام میتوانند زمینه ساز چالشهای عمده ای درتجاری سازی فناوری های پیشرفته باشد ازطرفی مسلما دیدگاه بنگاه های فناور به چالشهای متفاوت فراروی تجاری سازی فناوری های پیشرفته درایران با توجه به ساختارماهیت زمینه فعالیت و بسیاری عوامل دیگر متفاوت خواهد بود دراین راستا تحقیق حاضر درصدد است الگوهای ذهنی بنگاه های کوچک و متوسط هایتک ایرانی درخصوص وجود و اهمیت این چالشها شناسایی کند بدین منظور ۱۸بنگاه با فناوری پیشرفته که توسط الگویی خاص انتخاب شده اند این عوامل را به روش کیو اولویت بندی کردند با انجام تحلیل عاملی کیو مبتنی برروش شناسی کیو شش الگوی ذهنی شناسایی شد هرکدام ازاین الگوها بدلیل ماهیت خاص و مشترک بنگاه های قرارگیرنده دراین الگو ایجاد شده اند.