مقاله ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیه دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیه دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهنیت فلسفی مدیران
مقاله الگوی مدیریت آموزش
مقاله روحیه دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرنگی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوه ابراهیم عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده اندواری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف «بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران مدارس با روحیه دبیران در مدارس متوسطه پسرانه آمل برای پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم» به روش توصیفی-همبستگی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ صورت گرفته است. در واقع هدف اصلی بررسی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با توجه به بعد پذیرش آن توسط دبیران و اهمیت داشتن ذهنیت فلسفی مدیران برای حمایت و ایجاد این روحیه پذیرش است. جامعه آماری پژوهش ۸۵۰ نفر از معلمان و ۸۶ مدیر آموزش و پرورش شهر آمل بوده، که تعداد ۲۷۰ معلم و ۶۰ مدیر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند (۹۳۶). ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ذهنیت فلسفی رجایی پور و سیف هاشمی (۱۳۸۲) و هم چنین پرسشنامه محقق ساخته روحیه دبیران برای پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم می باشند که پایایی آنها از راه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۸۱ و ۰٫۷۸ بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه الگوپذیری دبیران هم چنین بین مولفه های جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری مدیران با روحیه الگوپذیری دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. سرانجام نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که بعد جامعیت با ضریب بتای ۰٫۴۳ سهم معناداری در پیش بینی روحیه الگوپذیری دبیران دارد.