سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری اسحق نیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گر
داوود آزادفر – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
حسن سلطانلو – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
سیده ساناز رمضانپور – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان

چکیده:

گونه سرو زربین horizontalisCupressus sempervirens var از عناصر گیاهی مدیترانه شرقی و از سوزنی برگان بومی ایرا است. این گونه به عنوا یک گونه ممتاز برای احیا جنگلهای مخروبه به شمار میآید. در این مطالعه از نشانگر مولکولی AFLP برای بررسی تنوع ژنتیکی ۲۰ پایه سرو زربین ذخیره گاه حسن آباد چالوس استفاده شد. در مجموع ۴۱۹ نوار چند شکل از ۴آغازگر انتشابی AFLP حاصل شد. از بین آغازگرهای مورد استفاده ترکیب آغازگری E-ACA وM-CAG با ۱۸۶ نوار بیشترین تعداد نوار و ترکیب آغازگری E-ACG و M-CAA با ۵۹ نوار کمترین تعداد نوار را تولید نمودند. ضریب تشابه ژنتیکی بین نمونههای مورد ارزیابی از ۰/۹ -۰/۶۷ متغیر بود. گروهأندی نمونهها بر پایه ضریب تشابه تطابق ساده و روش UPGMA انجام شد. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای با روش UPGMA پایهها را از یکدیگر تفکیک کرد. نتایج تجزیه خوشهای نشا داد که پایه ها در گروه قرار میگیرند.