سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رشیدی هویه – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم گروه فیزیک
نرگس السادات موسوی نژاد –

چکیده:

جذب انرژی نورانی توسط نانوترکیات شامل نانوذرات فلزی محصور دریک محیط دی الکتریک از یک سو باعث افزایش دمای محیط می شود واز سوی دیگر خواص نوریمحیط متاثر ازاین تغییر دما است دراین مقاله ما به بررسی خواص نوری خطی و غیرخطی نانوذرات بیضی گونمحصور در آب تحت تحریک لیزرپالسی با پهنای زمانی فوق کوتاه می پردازیم بدین منظرو ابتدا د ینامیک گرمایی نانوتریک با بسط مدل سه دمایی در مورد نانوذرات بیضی گون تعیین می شود در گام بعد با کمک مدل روزه ای طیف تحول زمانی سطح مقطع جذبنانوترکیب مورد ارزیابی قرار می گیرد محاسبات نشان میدهد که سطح مقطع جذب پلاسمای سطحی این گونه نانوترکیبات شدیدا به ابعاد نانوذره ی بیضی گون وابسته است همچنین خواص نوری غیرخطی این مواد متاثر از تشدید پلاسمای سطحی طولی و عرضی است به گونه ای که تغییرات سطح مقطع جذب پیرامون فرکانسهای تشدید عرضی و طولی به بیشینه مقدار خودمی رسد.