سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مریم احمدپور – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدیر آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی نو
امید قادرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

دین و ملیت بارزترین جنبه های فرهنگ و ازعوامل اجتماعی تعیین کننده درایران معاصر می باشند که نقش مهمی درشکل دهی به هویت جوانان دارند اینترنت دگرگونی گسترده ای را درشیوه های شکل گیری هویت های ملی و دینی افراد و گروه ها به وجود آورده است برمبنای مطالعات موجود رسانه های نوین ارتباطی و اطلاعاتی نظیر اینترنت درمصرف فرهنگی و فراغتی جوانان و به ویژه دانشجویان بالاترین سهم را به خود اختصاص داده اند با اذعان به این واقعیت که درجامعه ی ایران از دیرباز نوعی پیوند ارگانیک بین ملیت ودین به مثابه ارکان اساسی هویت فرهنگی وجود داشته است این سوال مطرح می شود که حضور درفضای مجازی چه تاثیراتی برابعاد و سطوح هویت های دینی و ملی و مرزبندیهای هویتی دانشجویان برجای خواهد گذاشت و این تاثیرات دانشجویان ایرانی را به کدامین سو سوق خواهد داد؟ پژوهش حاضر به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و درمورد ۴۰۰نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان انجام گرفته است.