سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امید اسلام زاده – دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
داود همتی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

تئوری های حسابداری در قرآن کریم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. این موضوع در آیه ۲۸۲ سوره بقره به عنوان طولانیترین آیه قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. نظریه پردازان حسابداری تاکنون تئوری های حسابداری را از دیدگاه ها و چشم-اندازهای مختلفی ارائه نمودهاند. هدف از این مقاله تشریح دو دیدگاه اطلاعاتی و اندازهگیری تئوری های حسابداری همراه باموارد مرتبط است که البته در ابتدای بحث به تاریخچه کوتاهی از حسابداری نیز اشاره شد. دیدگاه اطلاعاتی از سال ۱۹۲۹مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۹۶۶ به طور علنی ارائه و در سال ۱۹۷۳ توسط کمیته تروبلاد مورد تایید گرفت. دیدگاهاندازه گیری نیز در سال ۱۹۲۲ توسط پیتن بیان شد. می توان گفت که دیدگاه اطلاعاتی بیشتر با تئوری های اثباتیحسابداری، رویکرد سود و زیانی، تئوری نمایندگی، فرضیه بازار کارآ، بهای تاریخی، قابلیت اتکاء و رویکرد مبتنی بر اصولاستانداردها در ارتباط است. در خصوص دیدگاه اندازه گیری نیز می توان گفت که این دیدگاه بیشتر با تئوری های دستوریحسابداری، رویکرد ترازنامه ای، صورت سود و زیان جامع، تئوری مازادخالص، ارزش منصفانه، مربوط بودن، تئوری چشمانداز(سوداگری) و رویکرد مبتنی بر قواعد استانداردها در ارتباط است. نقطه مشترک این دو دیدگاه این است که هر دو درسودمندی تصمیم مؤثرند و محتوای ارزشی دارند. در این مقاله هریک از این موارد تشریح شدند. آنچه در این مقاله یافت شداین است که هیچ یک از این دو دیدگاه به تنهایی نمی توانند دیدگاه غالبی در تئوری های حسابداری باشند و لازم است که بههر دو توجه یکسان و در کنار هم مورد استفاده قرار گیرند.