سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد صفاری – هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی
بهمن خسروی پور – استادیاران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مسعود برادران –
منصور غنیان –

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی دیدگاه دانش آموختگان درخصوص مهمترین موانع اشتغال دربخش کشاورزی دردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام میگرفت این تحقیق از نوع کاربردی است از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شد میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۸۹ محاسبه گردید جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانش کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان سالهای ۸۴ تا ۸۷ به تعداد ۶۶۰ نفر بود که از بین آنها ۲۴۲ نفر بهعنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب با حجم انتخاب شدند تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام گرفت و براساس نتایج بدست آمده بیشترین فراوانی ۷۸ نفر ۳۲/۲ درصد مربوط به دانش آموختگان شاغل دربخش خصوصی و کمترین فراوانی ۲۴ نفر ۹/۹ درصد مربوط به دانش آموختگان مشغول به شغل کارفرمایی بوده است از دیدگاه دانش آموختگان مورد مطالعه محدود بودن فرصت های شغلی ایجاد شده دربخش کشاورزی عدم زمینه سازی جهت اشتغال زایی دربخش خصوصی و نامناسب بودن ضوابط پرداخت وام از طریق منابع اعتباری و عدم کارایی مراکز آموزش عالی درتربیت دانش آموختگان کارافرین را مهمترین موانع اشتغال دربخش کشاورزی مطرح کردند.