سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدراله طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشکده جغر
سکینه دزکوهی – کارشناس حقوق

چکیده:

حقوق گردشگری به مسائلی چون قلمرو جغرافیایی ، قوانین و مقررات گردشگر و جامعه ی میزباان ، ضرورت های رعایت موازین اخلاقی انسان منطبق بر احکام ادیان آسمانی و حکاومتی ، تکالیف و وظای هریک از عناصر گردشگری ) مردم ، گردشگر و دولت ها ( و … اشاره می کند . دین اسلام دارای اصول و قوانین الهی است که در خصوص سیر و بازدید بشر از مواها الهای جاذبه های – طبیعی ، تاریخی و فرهنگی گسترده در جهان و همچنین برای تمامی عناصر و بخشهای – گردشگری حقوق خاص در نظر گرفته است . گردشگری همچون دیگر فعالیت های بشر می بایستدارای ضوابط و حقوق خاص خود در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی باشد . روش تحقیق مورداستفاده در این مقاله توصیفی تحلیل بوده و روش جمع آوری اطلاعات و داده های لازم ، اسنادی –و کتابخانه ای می باشد . براساس یافتاه هاای تحقیاق ، سفارشاات دیان اسالام در زمینه ی حقوق گردشگری با هدف کس کمال انسان و سعادت بشریت می باشد . نگاه اسلام به گردشگری نگاهیآینده نگر برای تمامی جوامع بشری است و پایداری را یک اصل مهام مای داناد. باا بررسای حقاوق گردشگری در اسلام مشاهده می شود که متد اسلام در زمینه ی وضع قو.انین گردشگری براساس این مساله است که ؛گردشگری ابزاری برای جهان بینی الهی است