مقاله دینداری و نگرش نسبت به هویت ملی در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: دینداری و نگرش نسبت به هویت ملی در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دینداری
مقاله هویت ملی
مقاله نوجوانان
مقاله بانه
مقاله قروه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رزگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی رابطه دینداری و هویت ملی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه پژوهش را تعداد ۵۹۸ نفر از نوجوانان شهرهای بانه و قروه تشکیل می دهند که داده های آن از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. سنجش میزان دینداری افراد براساس مدل چند بعدی گلاک و استارک صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین متغیرهای ابعاد مختلف دینداری و میزان کل دینداری، با نگرش نسبت به هویت ملی و ابعاد مختلف آن رابطه معنی داری وجود دارد، و متغیرهای مستقل این تحقیق در مجموع می تواند حدود ۴۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. درضمن متغیرهای دینداری و ابعاد مختلف آن با نگرش نسبت به هویت ملی رابطه معکوس داشته اند، یعنی هرچه به میزان دینداری افراد درابعاد مختلف افزوده می گردد، نگرش ایشان به هویت ملی منفی تر می شود.