مقاله دینامیک سلنیوم تحت تاثیر کود سلکات اولترا در گونه گیاهی فستوکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: دینامیک سلنیوم تحت تاثیر کود سلکات اولترا در گونه گیاهی فستوکا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلکات اولترا
مقاله فستوکا
مقاله کوددامی
مقاله غلظت بهینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانک بروجنی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: چم حیدر هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان واسطه ای برای تامین سلنیوم مورد نیاز انسان و دام هستند، به همین دلیل قبل از کاربرد عنصر سلنیوم بررسی چگونگی واکنش های آن در خاک و عوامل موثر بر جذب اشکال مختلف این عنصر توسط گیاهان لازم به نظر می رسد. اگرچه علایم ناشی از کمبود سلنیوم به ندرت در انسان دیده می شود اما کمبود این عنصر سلامتی انسان و دام را تهدید می کند. گیاهان مختلف بسته به پتانسیل خود قادرند مقادیر متفاوتی از سلنیوم را در خود انباشته کنند. این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود سلکات اولترا و کوددامی در خاک بر غلظت سلنیوم در گیاه فستوکا انجام گردید. به این منظور از خاک سطحی (صفر تا ۳۰ سانتی متری) مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، نمونه برداری مرکب انجام شد. آزمایش بر اساس طرح فاکتوریل با دو سطح کوددامی (صفر و 100 تن در هکتار)، پنج سطح کود سلنیومی (صفر، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ گرم در هکتار)، گونه گیاهی فستوکا (Festuca arundinacea schreb) و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به صورت آزمایش گلدانی در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. گیاهان در ارتفاع cm 20 در سه نوبت برداشت شدند. نمونه های گیاهی برداشت شده در آون خشک و میزان سلنیوم آن اندازه گیری شد. اثر سطوح کود سلنیوم (۴۰ مگاگرم در هکتار > 20 مگاگرم در هکتار> 10 مگاگرم در هکتار> 5 مگاگرم در هکتار > شاهد) بر غلظت سلنیوم در گیاه در هر سه برداشت معنی دار بود، اما غلظت سلنیوم در برداشت های متوالی گیاه سیر نزولی و کود دامی (۱۰۰ مگاگرم در هکتار > شاهد) بر غلظت سلنیوم در گیاه اثر معنی داری را نشان داد. حضور کوددامی باعث کاهش غلظت سلنیوم در گیاه شده و در برداشت های متوالی گیاه سیر نزولی داشت. به طور کلی، کود سلنیومی بدون حضور کود دامی سبب افزایش غلظت سلنیوم در گیاه مورد بررسی شد.