مقاله دینامیسم جمعیت پروانه ابریشم باف ناجور (Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae دریاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: دینامیسم جمعیت پروانه ابریشم باف ناجور (Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae دریاسوج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دینامیسم جمعیت
مقاله پروانه ابریشم باف ناجور
مقاله یاسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مطالعاتی به منظور بررسی تغییرات جمعیت پروانه ابریشم باف ناجور Lymantria dispar L. و میزان وابستگی تراکم آفت در سالهای مذکور نسبت به یکدیگر به منظور تهیه مدلهای جمعیتی آن در منطقه یاسوج انجام گردید. در این مطالعه، با بررسی نمونه های موجود در ده باغ پراکنده در نقاط مختلف منطقه یاسوج، تراکم دسته های تخم زمستان گذران تعیین گردید. میانگین تعداد دسته های تخم زمستان گذران در کل منطقه یاسوج برای سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در ۵۰ متر مربع ۱٫۷۱±۰٫۲ و ۲٫۸۸±۰٫۳ در یک هکتار به ترتیب ۲۲±۳۴۲ و ۵۷۶±۳۷ دسته تخم برآورد گردید. برای سال های مطالعه، منحنی تغییرات تراکم دسته های تخم زمستان گذران رسم شد. نتایج این منحنی ها، نشان دهنده فعالیت آفت با تراکم پایین جمعیت (کمتر از ۶۰۰ دسته تخم در هکتار) در منطقه یاسوج می باشد. تجزیه رگرسیونی داده های به دست آمده نشان داد که فقط ۳۲٫۳۷ درصد واریانس انبوهی دسته های تخم آفت در سال ۱۳۸۶ تحت تاثیر انبوهی آن در سال قبل یعنی ۱۳۸۵ قرار داشته و بیش از ۶۸ درصد واریانس انبوهی تحت تاثیر عوامل ناشناخته دیگری (از قبیل، نوع غذا یا کیفیت غذایی گیاهان میزبان، عوامل آب و هوایی، پارازیتوئیدها، پرداتورها، عوامل بیماریزا و غیره) قرار دارد.