مقاله دیسترس اخلاقی و نگرش نسبت به آتانازی: یک مطالعه ارتباطی در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: دیسترس اخلاقی و نگرش نسبت به آتانازی: یک مطالعه ارتباطی در پرستاران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسترس اخلاقی
مقاله نگرش نسبت به آتانازی
مقاله سیستم بهداشتی
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: روشن زاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیسترس اخلاقی یکی از مسائل مهمی است که می تواند کیفیت زندگی کاری پرستاران و دستیابی به اهداف سلامتی و بهداشتی را با اشکال مواجه سازد. یکی از مسائل تاثیرگذار در ایجاد شرایط دیسترس اخلاقی، پدیده آتانازی است. هرچند وقوع این پدیده با توجه به ساختارهای مذهبی و قانونی کشور ایران امری غیر ممکن محسوب می شود، ولی نگرش پرستاران نسبت به عوامل زمینه ساز آتانازی نیز می تواند در ایجاد شرایط دیسترس اخلاقی در پرستاران موثر باشد، لذا مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پدیده دیسترس اخلاقی و نگرش نسبت به آتانازی صورت گرفته است. پرستاران مورد پژوهش به روش نمونه گیری سهمیه ای از بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انتخاب شده و از پرسشنامه دیسترس اخلاقی کورلی و نگرش نسبت به آتانازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از عدم وجود ارتباط معنی داری بین دیسترس اخلاقی با نگرش نسبت آتانازی است (P>0.05). میانگین دیسترس اخلاقی در پرستاران (۲٫۷±۰٫۵۷) و میانگین نگرش پرستاران نسبت به آتانازی (۰٫۹±۱٫۵) گزارش شد.
با توجه به این که آتانازی یکی از عوامل مهم ایجادکننده شرایط دیسترس اخلاقی در پرستاران است، ولی شاید نگرش پایین پرستاران از بروز آن جلوگیری کرده و در نتیجه سبب شود که این پدیده نتواند نقش موثری در ایجاد دیسترس اخلاقی در پرستاران ایرانی داشته باشد. با این وجود سطوح دیسترس اخلاقی لزوم توجه و برنامه ریزی لازم در جهت آشنایی پرستاران با این پدیده و افزایش مکانیزم های سازگاری در آن ها را ایجاب می نماید.