مقاله دیسترس اخلاقی و خستگی از ارائه مراقبت به بیمار: یک مطالعه ارتباطی در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: دیسترس اخلاقی و خستگی از ارائه مراقبت به بیمار: یک مطالعه ارتباطی در پرستاران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسترس اخلاقی
مقاله خستگی
مقاله کیفیت مراقبت
مقاله پرستاران بخش مراقبت ویژه
مقاله اخلاق پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: روشن زاده لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: روشن زاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از چالش های اخلاقی که پرستاران به واسطه ماهیت حرفه خود با آن رو به رو هستند؛ دیسترس اخلاقی است. مواجه مکرر پرستاران با این پدیده می تواند عواقب متفاوتی از جمله سرخوردگی و خستگی از ارائه مراقبت به بیماران را به دنبال داشته باشد. این حالت خود به طور مستقیم باعث افت کیفیت مراقبت و اختلال در دستیابی به اهداف سلامتی خواهد شد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی و خستگی از ارائه مراقبت به بیماران در پرستاران می پردازیم.
مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر بر روی ۲۶۰ پرستار از بخش های مراقبت های ویژه شهر کرمان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند صورت گرفته است. در این مطالعه ابزار دیسترس اخلاقی Corley و پرسشنامه خستگی از ارائه مراقبت به بیمارFigley  برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته و داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین دیسترس اخلاقی و خستگی از ارائه مراقبت به بیماران، ارتباط مثبت معنی داری وجود داشته است (P<0.05). میانگین نمره دیسترس اخلاقی از کل نمره ۵-۰ در ابعاد شدت (۳٫۵±۰٫۸) و در ابعاد تکرار (۳٫۹±۰٫۵۵) بوده است. میانگین نمره خستگی از ارائه مراقبت به بیماران نیز از کل نمره ۵-۰ (۳٫۵±۰٫۶۸) بوده است.
توجه به سطح دیسترس اخلاقی و همچنین، ارتباط آن با خستگی از ارائه مراقبت حاکی از آن است که شرایط ایجاد کننده دیسترس اخلاقی نقش مهمی در کیفیت مراقبت داشته و باید با ارائه راه کارهایی از بروز این شرایط جلوگیری شود. آگاه کردن پرستاران نسبت به پدیده دیسترس اخلاقی و عواقب آن و همچنین، انجام مشاوره های دوره ای نقش مهمی در شناسایی و کنترل دیسترس اخلاقی و در نتیجه عواقب آن خواهد داشت.