مقاله دیسترس اخلاقی در پرستاران و ارتباط آن با فرسودگی شغلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: دیسترس اخلاقی در پرستاران و ارتباط آن با فرسودگی شغلی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسترس اخلاقی
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی آبدر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رزبان فریده
جناب آقای / سرکار خانم: روشن زاده مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیسترس اخلاقی یکی از موضوعات شایع مطرح شده در زمینه اخلاق پزشکی است و به حالتی اطلاق می گردد که فرد در آن علی رغم داشتن آگاهی و توانایی برای عملکرد اخلاقی، تحت شرایط موجود از انجام عمل صحیح اخلاقی ناتوان است. اهمیت این پدیده تا آنجایی است که در صورت وقوع می تواند تاثیرات متفاوتی را بر عملکرد پرستاران و همچنین کیفیت مراقبت ارائه شده توسط آن ها داشته باشد. یکی از تاثیرات مهم دیسترس اخلاقی بر زندگی کاری پرستاران، فرسودگی بوده که خود می تواند عواقبی همانند خستگی از محیط کار و عدم رضایت شغلی را به دنبال داشته باشد. لذا در این راستا مطالعه مورد نظر با هدف تعیین ارتباط بین دیسترس اخلاقی پرستاران با فرسودگی شغلی آن ها در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انجام شد. روش انتخاب نمونه سهمیه ای بوده که با توجه به حجم نمونه مورد محاسبه و تعداد پرستاران در بیمارستان های مورد بررسی انتخاب شده و اطلاعات مورد نظر توسط پرسشنامه دیسترس اخلاقی کورلی و فرسودگی شغلی ماسلاچ جمع آوری گردید. نتایج داده ها نشان دهنده وجود ارتباط مثبت و معنی داری ((P<0.05 بین شدت (r=0.4) و تکرار (r=0.8) دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی در واحدهای مورد پژوهش بود. میانگین شدت دیسترس اخلاقی در واحدهای مورد پژوهش (M=3.54) و میانگین تکرار آن (M=3.11) بوده و همچنین میانگین فرسودگی شغلی در پرستاران در این مطالعه (M=4.5) گزارش شد. با توجه به این نتایج، لزوم ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری و کنترل هرچه بیشتر دیسترس اخلاقی در پرستاران و در نتیجه جلوگیری از عواقب متعدد آن احساس می شود.