مقاله دیسترس اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: دیسترس اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر جیرفت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسترس اخلاقی
مقاله پرستاران
مقاله اخلاق در پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عرب منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزپور مطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ﺩﻳﺴﺘﺮﺱﺍﺧﻼﻗﻲ به عنوان ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺭﻭﺍﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺧﻼﻗﻲﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺍﻧﻌﻲﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻭﻗﺖ ﮐﺎﻓﻲ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎﻓﻮﻕ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ موﺳﺴﻪ ﺍﻱﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺧﻼﻗﻲﻓﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ به وجود ﻣﻲ ﺁﻳﺪ که منجر به استرس فیزیکی و روحی می گردد و بر کاهش کارایی پرستاران تاثیرگزار است. مطالعه توصیفی‏ ‏مقطعی حاضر با هدف تعیین دیسترس اخلاقی بر روی ۱۱۰ نفر از پرستاران بیمارستان آموزشی شهر جیرفت انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد ۳۸ سوالی دیسترس اخلاقی کورلی با روایی و پایایی محاسبه شده به ترتیب ۸۸% و ۹۴% استفاده شد. نتایج با نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره شدت دیسترس (۳٫۵) (از کل ۶-۰) و میانگین فراوانی دیسترس (۲٫۷) (از کل ۶-۰) در واحدهای مورد پژوهش گزارش شد. یافته ها نشان دهنده آن است که بین میانگین نمره شدت دیسترس با ویژگی های دموگرافیک آنان رابطه معنی داری وجود نداشت. در ضمن بین میانگین فراوانی دیسترس اخلاقی با متغیرهای «بیمارستان محل خدمت و بخش محل خدمت» رابطه معنی داری وجود داشت.
با توجه به این که سطح دیسترس اخلاقی از حد متوسط بالاتر بود، لزوم توجه مدیران به اجرای برنامه های آموزشی در مورد مباحث اخلاقی با هدف شناسایی علائم دیسترس اخلاقی و عوامل موثر بر آن توصیه می شود.