مقاله دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره معیارهای ارزیابی کتاب های الکترونیکی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره معیارهای ارزیابی کتاب های الکترونیکی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتاب های الکترونیکی
مقاله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مقاله کاربران
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله واحد علوم و تحقیقات تهران
مقاله مطالعه موردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علی پورحافظی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش شناسایی دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نسبت به کتاب الکترونیکی است.
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کاربران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و در بخش کتابداران، همه کتابداران شاغل در این واحد دانشگاهی است. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه پژوهش از روش نمونه گیری و به منظور تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شده است. از مجموع ۱۵۰۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی ۳۵۷ نفر و از تعداد ۴۰ کتابدار تمامی کتابداران شاغل در این واحد دانشگاهی در این پژوهش شرکت کرده اند. داده های گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار اکسل توصیف، سپس برآوردهای آماری نظیر درصد فراوانی با استفاده از نرم افزار مذکور انجام گرفت.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد، مهم ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شامل قابلیت های جستجوی محتوای کتاب با انتخاب ۳۵۲ نفر (معادل ۹۳٫۸۷ درصد)، جستجوی پیشرفته با انتخاب ۳۵۱ نفر (معادل ۹۳٫۶۱ درصد)، همچنین برخی از مهم ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، قابلیت های انطباق با تجهیزات کتابخانه با انتخاب ۴۰ نفر (معادل ۱۰۰ درصد)، علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتاب های الکترونیکی با انتخاب ۴۰ نفر (معادل ۱۰۰ درصد)، و اطلاعات کتابشناختی واضح به منظور سازماندهی منابع با انتخاب ۳۸ نفر (معادل ۹۵ درصد)، است.
نتیجه گیری: همه معیارهای کتاب های الکترونیکی در نظر گرفته شده، چه از نظر قابلیت جستجو و چه از نظر ساختاری از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارای اهمیت بالایی هستند و جامعه مورد پژوهش نسبت به این گونه کتاب ها آشنایی دارند. همچنین، قابل مشاهده است که تمامی معیارها با انتخاب اکثریت جامعه مورد مطالعه (بیش از ۷۵ درصد) مورد تایید هستند.