مقاله دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره وضعیت عوامل بهداشتی و انگیزشی موثر بر عملکرد و رضایتمندی آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره وضعیت عوامل بهداشتی و انگیزشی موثر بر عملکرد و رضایتمندی آنها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل بهداشتی
مقاله عوامل انگیزشی
مقاله رضایت مندی
مقاله نظریه هرزبرگ
مقاله کارکنان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: درزی رامندی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: طرسکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امامی امید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتار و فعالیت های انسان ناشی از انگیزه ها یا نیازهای وی است. شناخت عوامل انگیزشی و بهداشتی محیط کار می تواند در افزایش عملکرد، بهره وری و رضایت شغلی کارکنان کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت عوامل انگیزشی و بهداشتی موثر بر عملکرد و رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت.
مواد و روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، تحلیلی است که بر روی ۱۵۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، آنالیز واریانس و آزمون تی در نرم افزار SPSS18تحلیل گردید.
یافته ها: ۶۴ درصد کارکنان وضعیت عوامل بهداشتی و ۶۳ درصد آنها وضعیت عوامل انگیزشی را در محیط کار خود مناسب ارزیابی کردند. از بین عوامل بهداشتی «ارتباط» (۳٫۹۴±۰٫۷۸) بیشترین و «حقوق و دستمزد» (۲٫۷۱±۰٫۵۴) کمترین امتیاز و بین عوامل انگیزشی نیز «ماهیت کار» (۳٫۶۷±۰٫۷۳) بیشترین و «موقعیت شغلی» (۲٫۸۶±۰٫۵۷) کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد. اکثر کارکنان حقوق و دستمزد و شرایط محیط کار را از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و رضایت مندی خود قلمداد کردند. بین محل خدمت کارکنان و نیز وضعیت استخدامی آنها با برخی عوامل بهداشتی و انگیزشی رابطه معنادار وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: توجه و برنامه ریزی از سوی مدیران و مسوولین جهت تامین ۴ عامل «حقوق و دستمزد»، «شرایط محیط کار»، «پیشرفت و توسعه شغلی» و «موقعیت شغلی» می تواند در میزان رضایت مندی کارکنان و بهبود عملکرد آنان مفید باشد.