مقاله دیدگاه کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی زنجان در مورد وضعیت و چگونگی برنامه های باز آموزی و انگیزه آنان از شرکت در برنامه ها در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: دیدگاه کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی زنجان در مورد وضعیت و چگونگی برنامه های باز آموزی و انگیزه آنان از شرکت در برنامه ها در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم
مقاله برنامه آموزشی
مقاله کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی
مقاله انگیزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروری زنجانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تشکیل آزمایشگاه مرجع سلامت، خود یک سرفصل جدیدی برای اجرا و ارتقا برنامه های آموزشی جامع می باشد. از طرفی دیگر، آگاهی از دیدگاه مخاطبین برنامه های آموزشی مداوم در مورد جنبه های مختلف این برنامه اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت و چگونگی اجرای برنامه های آموزش مداوم از دیدگاه کارکنان آزمایشگاه های پزشکی و انگیزه آنان از شرکت در این برنامه ها بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – مقطعی ۸۹ نفر از پرسنل آزمایشگاهی شهر زنجان در سال ۱۳۸۷ پرسشنامه ای را تکمیل کردند که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و ۲۳ سوال شامل فهرستی از ویژگی های برنامه های آموزش مداوم، وضعیت مطلوب و انگیزه آنان از شرکت در چنین برنامه هایی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فراوانی، میانگین و انحراف معیار صورت پذیرفت و مقایسه بین گروه ها با کمک آزمون مجذور کای انجام شد.
یافته ها: نمره میانگین و انحراف معیار برای میزان رضایت از شرکت در برنامه های آموزشی در گذشته ۲٫۱±۰٫۹۲ و برای میزان ضرورت اجرای برنامه ها ۴٫۳۹±۰٫۶۷ بود (ازنمره ۵). انگیزه اصلی از شرکت در برنامه های آموزشی مداوم در ۵۸٫۴ درصد افراد ،تحکیم اطلاعات قبلی و کسب اطلاعات جدید بود و ۷۸٫۶ درصد آنان، روش حضوری را روش آموزشی مطلوب می داستند.
نتیجه گیری: نتایج مبین اینست که اکثریت کارکنان آزمایشگاه ها، نگرش مثبت و انگیزه علمی نسبت به برنامه های آموزش مداوم دارند؛ اگر چه این برنامه ها در گذشته مطابق انتظارات آن ها نبوده است. به هر حال بر مبنای دیدگاه آنان و نیاز سنجی، طراحی پروتکل ویژه ای برای اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز می یاشد.