مقاله دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی های محیط رابط نرم افزار پارس آذرخش و بهره گیری از آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی های محیط رابط نرم افزار پارس آذرخش و بهره گیری از آن ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابداران
مقاله رابط کاربر کامپیوتر
مقاله نرم افزار
مقاله کتابخانه ها
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علویجه سیما
جناب آقای / سرکار خانم: نوری رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نرم افزار کتابخانه، برنامه ای رایانه ای برای ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. محیط رابط در نرم افزار کتابخانه ای بخشی از نرم افزار است که تعامل کاربر با نرم افزار را برقرار می سازد و انتقال اطلاعات کاربر به نظام و بالعکس توسط آن صورت می گیرد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به ویژگی های محیط رابط نرم افزار پارس آذرخش در سال ۱۳۸۸ بود.
روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی-مقطعی بود که در سال ۱۳۸۸ انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته متشکل از ۵۱ سوال استفاده شد و جامعه این پژوهش، کتابداران کتابخانه های دانشکده ای و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۵۰ نفر) بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار به وسیله کارشناسان و متخصصین موضوعی و پایایی آن با استفاده از آزمون Cronbach’s alpha (با مقدار ۰٫۸۱) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز آزمون همبستگی Spearman مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: از دیدگاه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بین متغیرهای مختلف رابط کاربر نرم افزار پارس آذرخش، متغیر یادگیری چگونگی کار با نرم افزار بیشترین نمره (۳٫۵۶ از حداکثر ۵) را به خود اختصاص داد و پس از آن متغیرهای صفحه نمایش اطلاعات (۳٫۴۰)، واژگان و پیام های نرم افزار (۳) قرار گرفتند. همچنین نمره کسب شده در مورد راهنمای نرم افزار (۲٫۶) و سایر امکانات و قابلیت های آن کمتر از حد متوسط (۲٫۹۶) بود. در مجموع نمره کسب شده در مورد تعامل با رابط کاربری نرم افزار پارس آذرخش در حد متوسط (۳٫۲۰) به دست آمد. بین دیدگاه کتابداران در مورد رابط کاربری نرم افزار پارس آذرخش و سواد رایانه ای کتابداران، هیچ ارتباط معنی داری وجود نداشت. همچنین تنها بین وضعیت واژگان و پیام های نرم افزار و سواد کتابخانه ای کتابداران، رابطه معنی دار وجود داشت و بین سایر ویژگی های رابط کاربری و سواد کتابخانه ای کتابداران هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد، دیدگاه کتابداران شرکت کننده در این پژوهش در مورد ویژگی های نرم افزار پارس آذرخش در حد متوسطی بود. در میان متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای چگونگی کار با نرم افزار، صفحه نمایش اطلاعات و واژگان و پیام های نرم افزار در وضعیت بهتری قرار داشتند، این در حالی است که متغیرهای راهنما و سایر امکانات و قابلیت های نرم افزار به بازنگری و ارتقای بیشتری نیاز دارند.