مقاله دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد آموزش عملی و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد آموزش عملی و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عملی
مقاله دیدگاه دانشجویان
مقاله دانشکده دندان پزشکی
مقاله زاهدان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی عبدالحکیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در نظر گرفتن نظرات دانشجو، جزء کلیدی فرایند آموزش دندان پزشکی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ‏مورد آموزش عملی و عوامل موثر بر آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بود.
روش کار: مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر بر روی ۱۰۸ دانشجوی سال های پنجم و ششم دندان پزشکی زاهدان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. پرسش نامه تغییر یافته کیفیت آموزش بالینی (با روایی و پایایی تایید شده) در میان دانشجویان نیمه دوم تمام روتیشن ها در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ توزیع گردید و هر یک از دانشجویان دیدگاه خود را در مورد بخش حاضر در آن ثبت کردند. پرسش نامه شامل بخش های فرصت های یادگیری بالینی، فعالیت های عملی آموخته شده و برهم کنش با استاد بود. حداقل و حداکثر نمره هر یک از بخش ها و نیز کل پرسش نامه به ترتیب ۱ و ۵ بود. میانگین امتیازات بر اساس طبقه بندی لیکرت محاسبه شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ توصیف و در سطح معنی داری ۰٫۰۵ توسط آزمون های One way ANOVA و Independent t تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین نمره کل دیدگاه دانشجویان، ۳٫۴۸±۰٫۸۷ از حداکثر ۵ نمره بود. بالاترین میانگین نمره دیدگاه به ترتیب به ابعاد برهم کنش با استاد و فرصت های یادگیری بالینی تعلق گرفت. میانگین نمره کل دیدگاه دانشجویان سال پنجم به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان سال ششم بود (P=0.032). همچنین اختلاف معنی داری در میانگین نمره کل دیدگاه دانشجویان بر حسب سن (P=0.048)، جنس (P=0.040) و معدل (P=0.037) مشاهده شد.
نتیجه گیری: دانشجویان آموزش عملی را به نسبت مطلوب گزارش کردند. همچنین دیدگاه دانشجویان نقاط قوت و ضعف آموزش عملی را نشان داد.