مقاله دیدگاه دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به یادگیری خدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: دیدگاه دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به یادگیری خدماتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کشاورزی
مقاله توسعه کشاورزی
مقاله یادگیری خدماتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپه پناه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرک زاده علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشانی کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یادگیری خدماتی نوعی استراتژی تدریس به شمار می رود که سبب غنی سازی تجربه یادگیری و تقویت مهارت های ارتباطی در دانشجویان می شود. هدف اصلی این پژوهش، دیدگاه دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به یادگیری خدماتی بوده است. تحقیق حاضر به لحاظ پارادایمیک کمی، از جنبه هدف کاربردی و از بعد دستیابی به حقایق و داده پردازی داده ها توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی (۱۷۰=تعداد جامعه) تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۴۳ نفر نمونه از جدول کرجسی مورگان انتخاب شد. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط منابع موجود و نظرات اساتید دانشگاه رازی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۷۸ به دست آمد. نتایج به حاصل از این پژوهش نشان داد که دانشجوبان نگرش نسبتا مثبتی نسبت به استفاده از یادگیری خدماتی در آموزش کشاورزی دارند و بیان داشتند که برای اجرای این پروژه، مسوولیت تک تک افراد باید کاملا مشخص شود. همچنین نتایج آزمون t مشخص کرد که افرادی که سابقه شرکت در فعالیت های گروهی نداشتند، دیدگاه مثبت تری نسبت به یادگیری خدماتی داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند منجر به بهبود کیفیت آموزش و افزایش کارایی یادگیری و توسعه کشاورزی شود.