مقاله دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت آموزشی
مقاله ارزیابی درونی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاخی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مهارلو حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه موفق به طور پیوسته در حال رشد توانایی ها و استعدادها است و به دنبال تامین نیازها و انتظارات دانشجویان و افزایش میزان رضایت مندی آن ها از کیفیت آموزش می باشد. مطالعه مقطعی حاضر یک پژوهش توصیفی است که با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی –  درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سه ماه اول سال ۱۳۹۱ انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای با ۳۵ سوال در زمینه کیفیت آموزش گروه می باشد. داده ها با استفاده از محیط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و با شاخص های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، ملاک های «رضایت دانشجویان از مدیریت گروه» و «رضایت از الگوها و شیوه تدریس اساتید» در حد نسبتا مطلوب ولی «میزان آگاهی دانشجویان از اهداف گروه» درحد نامطلوب بود.بر اساس یافته ها، ضروری است تا زمینه آشنایی بیشتر دانشجویان با اهداف و رسالت گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فراهم شود تا با حساسیت و توجه بیشتری دوره تحصیلی خود را سپری نمایند.