مقاله دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدریس
مقاله تفکر انتقادی
مقاله آموزش عالی
مقاله استادان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده بتول
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی‌ آذر اسکندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعضای هیات علمی دانشگاه مبنای توسعه در نظام آموزشی به شمار می روند و توسعه مهارت ها و توانمندی های آنان یکی از ضروریات انکارناپذیر در جهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف توصیف دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس انجام شد. بدین منظور، از یکی از روش های تحقیق کیفی با عنوان مطالعه موردی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری تمام اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور تبریز در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد ۱۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه سازمان یافته و عمیق، فرم اطلاعات اعضای هیات علمی و مشاهدات محقق استفاده شد. روایی ابزار را استادان حوزه علوم تربیتی بررسی و تایید کردند. یافته ها نشان داد که بیشتر اعضای هیات علمی مفهوم تفکر انتقادی را اعمال تردید عاقلانه دانسته اند. همچنین، آن ها تفکر انتقادی را در مهارت های داشتن اطلاعات کافی، پرسشگری، داشتن جامعیت فکر، انعطاف در تفکر، تحلیل گر بودن و داشتن مهارت شنود مطرح کرده اند. علاوه بر این، بیشتر اعضای هیات علمی بر اکتسابی بودن تفکر انتقادی و نقش مهم تدریس در این امر تاکید داشتند.