با توجه به محاسبات ab intio دو نوع ساختار برای ترکیبات سرب (II) قابل مشاهده است:

الف) ساختار holodirected ، که در آن پیوندهای لیگاند – فلز به طور متقارن تمام فضای کره کوئوردیناسیونی سرب را اشغال کرده است.

ب) ساختار hemidirected، که در آن پیوندهای لیگاند – فلز به طور نامتقارن در فضای کره کوئوردیناسیونی سرب پخش شده اند. در این نوع از ترکیبات یک فضای خالی در توزیع لیگاندهای اطراف کاتیون یافت می شود..

 

از جمله عواملی که در فعالیت زوج الکترون ۶ s 2  موثر است عبارتند از:

-۱      عدد کوئوردیناسیون

-۲      سخت و نرم بودن لیگاندها

-۳      جاذبه و دافعه بین لیگاندها

 

تمام ترکیبات سرب (IV) ساختار holodirected را نشان می دهد برای مثال ساختار برای عدد کوئوردیناسیونچهار ، وجهی است که اتم سرب در مرکز آن قرار دارد و این به دلیل عدم حضور زوج الکترون آزاد می باشد. وضعیت برای سرب دو ظرفیتی متفاوت است و با وجود حضور زوج الکترون آزاد لایه والانس هم ساختار holodirected و هم ساختار hemidirected یافت می شود.

برای اعداد کوئوردیناسیون ۲ تا ۵ ، همه ترکیبات سرب (II) ساختار hemidirected و برای اعداد کوئوردیناسیون ۹ و ۱۰ همه ترکیبات سرب (II) ساختار holodirected را نشان می دهند و برای برای اعداد کوئوردیناسیون ۶ تا ۸ هر دو ساختار گزارش شده است. در نتیجه وقتی تعداد لیگاندهای کوئوردینه شونده در اطراف سرب (II) بالاست، اثرات فضایی زوج الکترون کمتر یافت می شود.تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر نشان می دهد که مارپیچ DNA جایگاه پیوندی برای بلئو مایسین (BLM) دارد. بخشی از BLM که مسئول اتصال به DNA است قسمت بی تیازولی آن می باشد که با گروه آمینی یا سولفیدی وارد عمل می گردد .

ما علاقمند به فعالیت در زمینه طراحی کوئوردیناسیون انواع مشتقات بی تیازول و مطالعات فعالیت بیولوژیکی آنها هستیم و تلاش برای مطالعه جزئیات مکانیسم بیوشیمیایی این یافته ها ادامه دارد.در این کار سعی شده است که کاربرد داروهای بی تیازولی در درمان مسمومیت سربی بررسی گردد.