سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کریم سلطان زاده – گروه برق_دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ابراهیم برز آبادی – دانشیار گروه برق_دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تجربه ایران و جهان دردهه های گذشته نشان میدهد که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به عنوا ن پیش شرط های اقتدارسیاسی استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی به عوامل مختلف از جمله انرژی بهره وری مطلوب از آن و مدیریت صحیح برمنابع انرژی بخصوص سوختهای فسیلی وابسته است اگرچه ایران از غنی ترین منابع انرژی برخوردار است اما استفاده نادرست از آنها ودرواقع مصرف بی رویه سوختهای فسیلی درکشور باعث خسارات جبران ناپذیری شده است دراین میان تغییر الگوهای قدیمی مصرف انرژی می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد یکی از الگوهای اشتباه درمصرف انرژِی استفاده بی رویه و روبه افزایش از وسایل نقلیه بنزین سوز و گازسوز در حمل ونقلهای کوتاه شهری درکشور است دوچرخه های الکتریکی نوعی از وسایل نقلیه هستندک ه هم اکنون دربسیاری از شهرهای بزرگ و پرترافیک جهان استفاده می شود دراین مقاله پس از مرور بازارجهانی دوچرخه های الکتریکی به معرفیا نواع و بررسی ساختار الکتریکی آنها پرداخته می شود و سپس نقش آنها درکاهش الودگی هوا کاهش مصرف سوخت و مدیریت برمنابع انرژی ایران بیان میشود.