سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا ضیابخش – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نسرین نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

همان طور که انسان متأثر از محیط خود و اثرگذار بر آن است، معماری نیز نمیتواند از زمینه و بستری که در آن خلق میشود،تأثیرپذیر نباشد. پس شرایط اقلیمی نیز همانند کلیه شرایط محیطی، فرهنگی، اجتماعی و … نیازمند پاسخی مناسب است. در این مقاله مطالعات و بررسیهایی بر روی شرایط اقلیمی، جغرافیایی و گونه معماری یکی از شهرهای اقلیم گرم و مرطوب، بندر لنگه، صورت گرفته است. در قیاس با این شهر، اقلیم و معماری شهر میامی آمریکا با عرضجغرافیای یکسان و در نتیجه اقلیم مشابه با بندر لنگه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مقایسه با معماری بومی بندر لنگه، پایداری الگوی معماری بومی ایران در این اقلیم بررسی میشود که هدف نهایی این مقاله بررسی پایداری معماری سنتی ایران و رسیدن به راهکارهای پایدار در جهت توسعه پایدار در اقلیم گرم و مرطوب است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و میدانی میباشد.