سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیخان نصراصفهانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

واحد های دولومیتی مورد مطالعه بر اساس پتروگرافی حاوی پنج دسته دولومیتهای خیلی ریز تا ریزبلور بی – شکل، دولومیتهای ریز بلور تا متوسط بلور شکلدار، دولومیتهای متوسط بلور نیمه شکلدار، دولومیتهایمتوسط تا درشتبلور بیشکل (زین اسبی) و دولومیتهای درشتبلور پرکننده حفرات می باشد. به نظر میرسد دولومیتهای زین اسبی که معرف دماهای بین ۵۰ تا ۱۰۰درجه سانتی گراد است و بافت گزنوتوپیک که قسمت اعظم با فت سنگ میزبان را تشکیل میدهند، در طی حرکت و نفوذ سیالات گرم به داخل سنگ های کربناته همزمان با مرحله کانیزایی تشکیل شدهاست. بررسیها نشان داد که دولومیتهای گوشفیل، بر اساس نمودار سهتایی بلت بهدو گروه کلسیتی دولستون و دولستون قابل تفکیک هستند. مجموع این مشاهدات میتواند بیانگر آن باشد که پدیده دیاژنز در برش مورد مطالعه به صورت گستردهای عمل نموده است