سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جانعلیزاده شوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی تهران
مجید کرباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی تهران

چکیده:

امروزه به دلیل تغییر و تحولات گسترده و وجود محیط های متلاطم و غیر قابل پیش بینی، اقتصاد جوامع بیش از پیش دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه های بارز این تحول، توسعه فالیت های کارآفرینانه و حمایت آن از سوی دولت ها به عنوان مبنایی برای توسعه اقتصادی می باشد. با وجود حمایت هایی که در سالهای اخیر از فعالیت های کارآفرینانه توسط دولت کشورمان صورت گرفته اما همچنان این مقوله جایگاه شایسته خود در تصمیمات دولتی را کسب نکرده است. در این مقاله ضمن شناسایی موانع مختلف دولتی ه عنوان حلقه مفقوده توسعه کارآفرینی، به بررسی جایگاه و اهمیت هر یک از موانع مورد نظر می پردازیم. روش بررسی توصیفی تحلیلی بوده و نوع تحقیق کاربردی است. شیوه گردآوری داده ها، اسنادی کتابخانه ای می باشد. در نهایت با بیان اینکه برخی راهبردهای اجرایی دولت در زمینه مقررات مالکیت ، جذب و اخراج نیروی کار، قوانین مالیاتی، رویکردهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان موانع دولتی موثر در توسعه کارآفرینی قلمداد می شود، راهکارهایی برای کاهش اثر این موانع ارائه می شود.