سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهناز امیری لرگانی – کارشناسی ارشد مدیریتدولتی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امین کوزه گر – کارشناسی ارشد مدیریتدولتی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتهای جدیدی را برای رشد و توسعه کشورها در سراسر دنیا به وجود آورده است. در این عرصه با رسوخ و گسترشفناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیمی چون حکمرانی خوب ودولت الکترونیکبه کرات مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان سنگبنای نظام اداری کارآمد و پاسخگو در عصر حاضر محسوب میشود. دولت الکترونیک ابزار قدرتمندی است که باعث ارایه بهتر خدمات عمومی، کاهش زمانانتظار و بهبود اثربخشی – هزینه، افزایشبهرهوری و بهبود شفافیت و پاسخگویی شده و ارتقاء توانایی دولت در انجام فعالیتهای کلیدی را موجب میشود. حکمرانی خوب، واژهای است که بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت وحکومتها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیمگیری فراهم نموده و بیانگر این واقعیت است که حکمرانی متعلق به مردم است و توسط مردم شکل میگیرد. دولت الکترونیکبه عنوانحلقهای مرکزی محسوب میشود که رابطه بین استراتژی، فرایند، سازمان و فناوری است تا به نحوی موثر خدمات رابه مشتریان و گروههای ذینفع ارائه دهد و بخش دولتی را در حفظ و نگهداری و تقویت حکمرانی خوب در جامعه دانشی یاری رساند . در این مقاله تلاش خواهد شد به منظور بررسی نقش دولت الکترونیک در حکمرانی خوب، مفاهیمی از دولت الکترونیک، حکمرانی خوب و شاخصهای آن ارائه گردد. سپس نقش دولت الکترونیکدر حکمرانی خوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت جمعبندی از مباحث مطرح شده ارائه میگردد