سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا اقبالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدجعفر بحرانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی نقی فرحبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فرشاد صادقی قطب آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

به منظور بررسی رشد و عملکرد سیب زمینی در ارتباط با طول دوره ی کنترل علفهای هرز پهن برگ و تعیین شروع دوره ی بحرانی کنترل علفهای هرز پهن برگ آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در منطقه داریون ۳۵ کیلومتری شیراز به اجرا درآمد این آزمایش برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۰ تیمار در ۴ تکرار بود علفهای هرز پهن برگ در ششتیمار به ترتیب از هفته اول الی ششم پس از جوانه زنی سیب زمینی حذف شدند و پس از آن تا انتهای دوره رشد کردند دو تیمار شاهد حضور علف هرز و شاهد بدون علفهای هرز در تمام دوره رشد و دو تیمار دوبار وجین طبق روال محلی و همین طور کاربرد علفکش تریفلورالین + یکبار وجین نیز در آزمایش منظور شدند. در زمان برداشت فراسنجه های رشد شامل وزن تر و خشک اندامهای هوایی تعداد و وزن غده و عملکرد سیب زمینی اندازه گیری شدند.