سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسن جند – .کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
رضا زعفریان – .استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

سازمان ها برای رعایت مسئولیت اجتماعی در کنار افزایش سودآوری سهامداران خود به دنبال مفاهیم جدیدی از مسئولیت اجتماعی همانند کارآفرینی اجتماعی سازمانی هستند. که فرآیند توانمندسازی کسب و کار به منظور پیشرفت بیشتر و اشکال قدرتمندتر از مسئولیت اجتماعی تعریف شده است. و قابل پیاده سازی با فناوری های ارتباطی پیشرفته مانند شبکه های نسل بعد است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که شرکت ها چگونه با گسترش مسئولیت اجتماعی بر مبنای شبکه های نسل بعد به کاآفرینی اجتماعی سازمانی دست می یابند. تحقیق حاضر کیفی و از نوع کاربردی بوده و یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیرات شبکه های نسل بعد بر توسعه مسئولیت اجتماعی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی است که برآیند کارآفرینی اجتماعی سازمانی منجر می گردد.