سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مختار عارفی – دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره
سعید عسکری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
سعیده السادات حسینی – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هدف این پژوهش رابطه سبکهای دلبستگی با کیفیت دوستی و سلامت روانشناختی مردان جوان و بزرگسال بود نمونه تعداد ۲۰۰ نفر معلمان مرد مدارس ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ می باشد که بطور تصادفی انتخاب شدند پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ پرسشنامه بازنگری شده دلبستگی بزرگسال کولینز و رید و مقیاس حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران روی آزمودنی ها اجرا گردید. نتایج نشان داد سبک دلبستگی اضطرابی با سلامت روان شناختی در گروه جوانتر رابطه مثبت داشت بین سبک دلبستگی اجتنابی با سلامت روان درهر دو گروه رابطه مثبت و جود داشت همچنین بین سلامت روان و حمایت اجتماعی رابطه منفی وجود داشت نتایج همچنین فرضیه تفاوت میانگین های سبک دلبستگی اضطرابی در دو گروه سنی را تایید نمود. به عبارتی میانگین سبک دلبستگی اضطرابی در مردان جوان بیش از افراد مسن تر است.