سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه مصدق – مشاور کمیته امداد شهرستان دشتستان
ابراهیم امینی – مسئول آموزش دانشگاه پیام نور

چکیده:

دلبستگی به والدین نقش مهمی در سلامت روانی و سازگاری فرد در آینده دارد و می تواند در سایر متغیرهایشخصیتی و عملکرد فرد در حوزه های مختلف اثر گذار باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۲ می باشد. اطلاعات بهوسیله ابزار پرسشنامه جرأت ورزی و دلبستگی به والدین و مسئولیت پذیری جمع آوری شده است . بین دلبستگی به مادر وجرأت ورزی وبین دلبستگی به همسالان و جرأت ورزی رابطه معنی دار وجود دارد. علاوه براین در مقیاس مسئولیت پذیریو دلبستگی به والدین و همسالان رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بر اساس آزمون T مستقل بین جرأت ورزی دردختران و پسران تفاوت وجود دارد.نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن به والدین وهمسالان بر میزان مسئولیت پذیری وجرأت ورزی دانش آموزان تأثیر دارد همچنین دختران نسبت به پسران جرأت بیشتری نشان دادند.